تبلیغات
میتونی شاد باشی You can be happy - ای خدا

میتونی شاد باشی You can be happy

ای خدا

 ای خدا hardدلم formatمکن                fild من را خالی از برکت مکن
option غم را ای خدا onنکن                     fileاشکم را خدایا Runنکن
Deltree کن شاخه های غصه را                   سردی و افسردگی را هر سه را
Jumper  شادی بیا تا setکنیم                   سیستم اندوه را Resetکنیم
 ای خدا روز ازل CADداشتی                  mouseبود اما مگر   pADداشتی 

ای خدا نام تورا Passwordدرهایی بهشت            آدرسه E_mailسایت سرنوشت

  که چنین طرح 3Dمیزدی                      طرح خود بر رویی CDمیزدی
  تا نیفتاد BUGدر اندیشه مان                  تا که ویروسه نگردد ریشمان

  ای خدا از بهر مان ایمن فرست                بهر دل های پر آتش Fanفرست
 ای خدا حرف دلم با که زنم                        Helpمی خاهم F1 میزنم


+ نوشته شده در سه شنبه 30 آبان 1391 ساعت 11:21 ب.ظ توسط mahla | نظرات()